In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken voor de diensten die u van ons afneemt of op andere wijze contact met ons heeft.

Wie zijn wij?

Wij zijn VBB Advies B.V. , een administratie- en (belasting)advies kantoor die gevestigd is aan de Spoorstraat 56M te IJsselmuiden. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens die u verstrekt zullen we niet aan derden openbaar maken behoudens aan de uitvragende partijen zoals verder op in deze verklaring genoemd.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummers
 • Banknummers
 • E-mail adressen
 • Telefoonnummers
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • ID-Bewijs / Afbeelding (foto)
 • Gezinssamenstelling
 • Opleiding
 • Functie
 • Salariëring
 • Financiële gegevens zoals winstverdeling, vermogen, privéopnamen en stortingen
 • Fiscale gegevens zoals belastbaar inkomen, inkomensbestanddelen en aftrekposten

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Deze gegevens levert u aan of heeft u aangeleverd op het moment dat u klant wordt of bent geworden. Deze gegevens worden door ons vastgelegd in een goed beveiligde hosting omgeving. Hiertoe hebben we een adequate overeenkomst met onze hostingpartner.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

 • het verzorgen van de administratie;
 • het samenstellen en opmaken van de jaarrekening;
 • het vastleggen van relevante zaken;
 • het verzorgen van de loonadministratie;
 • het opstellen van alle belastingaangiften
 • het assisteren bij controles door de belastingdienst of uitvoeringsinstellingen;
 • het controleren van belastingaanslagen;
 • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
 • het opstellen van prognoses en advisering in algemene zin m.b.t. de onderneming;
 • cliëntidentificatie- en verificatie in het kader van de WWFT/NOAB gedragscodes;

 

Met wie delen we uw gegevens?

Met uitvragende partijen zoals:

 • Banken
 • Kamer van Koophandel
 • Belastingdienst
 • Uitvoeringsinstellingen zoals het UWV en pensioenfondsen

 

Beveiliging en bewaartermijnen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die uw informatie verwerken(verwerkers in de zin van de privacywetgeving) afspraken gemaakt hierover.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de belastingdienst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vbbadvies.nl. Dit kunt u ook doen als u gebruik wilt maken van uw recht op dataportabiliteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort bij het verzoek mee te sturen. VBB Advies zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

U kunt zich altijd uitschrijven voor marketingmailings. Dit kan vanuit de mail of via een mailtje aan info@vbbadvies.nl. Daar kunt u ook aangeven als u op geen enkele manier meer benaderd wenst te worden of als u gebruik wilt maken van het recht van bezwaar. Bij dat laatste recht kunt u vanwege specifieke reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan en komt u er met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan u kenbaar maken.